ประกาศรายชื่อผู้แลกของรางวัล
ประกาศรายชื่อผู้แลกของรางวัลครั้งที่ 8(สำหรับผู้ที่แจ้งแลกของรางวัลตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2564)

ลำดับที่
ชื่อผู้แลกของรางวัล
เลขพัสดุ
1. คุณ พิมพ์มาศ เมฆธน EG835871305TH
2. คุณ นัชชา เนตรเดชาธนาสิทธิ์ EG835871367TH
3. คุณ Grace Pow EG835871336TH
4. คุณ เจนวิทย์ เนาสราญ EG835871296TH
5. คุณ พลอยปภัส ภู่พานิชเจริญกูล EG835871375TH
6. คุณ วิชริณี คุปตานนท์ EG835871441TH
7. คุณ ปวีณา เตชะกมลสุข EG835871384TH
8. คุณ ชยพล พัชรัชประภากร EG835871319TH
9. คุณ Penpuck Potichannon EG835871407TH
10. คุณ บุญธิญา แก้วระวัง EG835871340TH