เงื่อนไขการใช้บริการ

นโยบายส่วนบุคคล

กฎระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการ

กฎระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการ www.tastosignature.com ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ที่ใช้บริการทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไขตามที่ปรากฎไว้ใน www.tastosignature.com นี้ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ทราบผ่านทาง Facebook Tasto Club

ลิขสิทธิ์ : สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน www.TastoSignature.com เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือปลอมแปลงเนื้อหาสาระ เครื่องหมายการค้า และสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทฯ ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ รวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อมูลส่วนบุคคล :

1. บทนำของนโยบายความเป็นส่วนตัว

1.1 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

1.2 ในระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ) บริษัทฯ จะรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.3 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ ที่เก็บรวบรวม ประมวลผลข้อมูล จะจัดเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้และเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

1.4 เงื่อนไขและข้อกำหนดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านที่จะต้องอ่านและทำความเข้าใจก่อนการใช้บริการหรือขณะใช้บริการของบริษัทฯรวมไปถึงนโยบายอื่น ๆ ที่บริษัทฯ บังคับใช้ซึ่งทางบริษัทฯได้ระบุเอาไว้โดยเฉพาะแล้วในเรื่องการรวบรวม ประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อให้ท่านได้ตระหนักว่าทางบริษัทฯได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรและนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้อย่างไร

1.5 การคลิกยอมรับ หรือการเข้าตรวจสอบ เช่น "การลงทะเบียน" หรือ "ข้าพเจ้า ยินยอม หรือยอมรับถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่กำหนดโดย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)" หรือ ข้อความอื่นที่คล้ายกันที่หน้าบริการลงทะเบียนของ www.tastosignature.com หรือบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยินยอมหรือยอมรับและเข้าใจถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดตามนโยบาย ความเป็นส่วนตัวดังกล่าว และท่านจะปฏิบัติ หรือให้บริษัทฯปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว และให้ถือว่าท่านได้ยอมรับในการรวบรวมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามที่ได้อธิบายไว้และให้บริษัทฯนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้

1.6 บริษัทฯ อาจมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้โดยบริษัทฯ จะประกาศให้ท่านทราบเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์ www.tastosignature.com หรือที่อื่นที่เหมาะสม และเห็นได้ง่าย/หรืออาจมีการแจ้งเตือนแก่ท่านทางอีเมล ขณะที่ท่านใช้บริการการเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือการเข้าใช้บริการของบริษัทฯรวมถึงคำสั่งการสั่งซื้อบนแฟลตฟอร์มด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งท่านทางช่องทางต่าง ๆข้างต้น ท่านควรตรวจสอบอีเมล ข้อความ การแจ้งเตือนเพื่อตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ

1.7 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้กับการประกาศอื่น ๆ ข้อสัญญาและข้อความยินยอมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล การใช้และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านต่อบริษัทฯและจะไม่มีการยกเลิกจนกว่าบริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

1.8 ท่านสามารถเข้าชมแพลตฟอร์มและเรียกดูได้โดยไม่ต้องระบุถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตามท่านต้องลงชื่อสมัครเข้าใช้บัญชีกับบริการของบริษัทฯหากท่านต้องการใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านมีความเห็นข้อเสนอแนะ หรือการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านทาง www.tastosignature.com

1.9 ท่านมีสิทธิจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้ ก. สิทธิที่จะขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้ข้อมูลส่วนบุคคล ข. สิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบันและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ค. สิทธิที่จะลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (นิรนาม) หรือถอนความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ง. สิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร จ. สิทธิที่จะคัดค้านไม่ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฉ. สิทธิที่จะโอนย้ายข้อมูลหรือร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวนั้นเพื่อใช้ในบริการของบุคคลอื่น ช. สิทธิที่จะร้องเรียนต่อบริษัทฯ ในกรณีที่มีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

1.10 การใช้สิทธิตามข้อ 1.9 อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการ และ/หรือท่านไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน

2.1 ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใด ๆไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบข้อมูลเอกสารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งข้อมูลระบุความเป็นตัวตนของบุคคลที่มีความชัดเจน หรือสามารถระบุความเป็นตัวตนของบุคคลได้อย่างสมเหตุผลและตรงไปตรงมาโดยผู้ถือครอบครองข้อมูล หรือเมื่อร่วมกับข้อมูลอื่นโดยตรงแล้วสามารถระบุความเป็นตัวตนของบุคคลได้อย่างแน่ชัด

2.2 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลจากท่าน ดังต่อไปนี้ ก. ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเกิด ข. ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่การจัดส่งพรีเมี่ยม ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ ค. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดสินค้าและบริการอื่น ๆที่ท่านได้ซื้อจากบริษัทฯ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในลักษณะใบเสร็จจากการชำระค่าสินค้า ง. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราเซอร์ และเวอร์ชั่นเบราเซอร์ การตั้งค่าเวลาและที่ตั้งการเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม จ. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อจากท่านความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ ฉ. ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางบริษัทฯ และบุคคลภายนอกของบริษัทฯ และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร

2.3 ในระหว่างที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและการให้บริการใด ๆ ของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลส่วนตัวจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้ได้ ก. เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้และยินยอมรับเงื่อนไขการบริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ข. เมื่อท่านสมัครใช้การบริการใด ๆ หรือการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ที่มีอยู่บนแฟลตฟอร์ม ค. เมื่อท่านเข้าใช้ถึงรูปแบบและการทำงานที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มและการบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ ง. เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณา หรือหลักประกันด้านการตลาดของบริษัทฯ จ. เมื่อท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับส่วนลด หรือแบบสอบถาม ฉ. เมื่อท่านเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ หรือติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางบริการภายใน หรือแอพพลิเคชั่น เช่น เฟสบุ๊ค กูเกิ้ล

2.4 ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีความถูกต้องและไม่เป็นการหลอกลวง และท่านจะต้องแจ้งข้อมูลล่าสุดให้บริษัทฯ ทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการเรียกร้องให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบลูกค้าของบริษัทฯ

2.5 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านสมัครใจตกลงส่งข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้กับบริษัทฯ แต่หากท่านเลือกที่จะไม่ส่งมอบข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้แก่บริษัทฯ หรือต่อมาประสงค์จะได้ยกเลิกการให้ความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการไม่ยอมรับส่งข้อมูลความเป็นส่วนคัว หรือยกเลิกการให้ความยินยอมจะทำให้บริษัทฯ จะไม่สามารถให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ แก่ท่านได้ ทั้งนี้โดยหากท่านต้องการยกเลิกการให้ความยินยอมที่ได้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้โดยกดคลิ๊กยกเลิกในหน้ารายละเอียดแคมเปญ ของเว็บไซต์ www.tastosignature.com ตามที่ปรากฏไว้

2.6 ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลาตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้

2.7 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลภายนอกแก่ทางบริษัทฯ ให้ถือว่าท่านได้รับรองและรับประกันแล้วว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลนั้น หรือที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในกรณีที่ท่านใช้ชื่อบัญชีสมาชิกของโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยง สมัครสมาชิก หรือใช้เป็นชื่อบัญชีสมาชิกใน www.TastoSignature.com ของบริษัทฯ โดยผ่านทางช่องทางบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน บัญชีอื่น หรือการเชื่อมโยงบัญชีสมาชิกใน www.TastoSignature.com ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กับบัญชีโซเชียลมีเดียอื่นของท่าน หรือการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสมัครและใช้งานสมาชิกใน www.TastoSignature.com ของ บริษัทฯ ในรูปแบบอื่นบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ทั้งนี้การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ให้บริการ และบริษัทฯ จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย

3. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ประมวลผลจากท่าน บริษัทฯ จะนำไปใช้ หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ก. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของบริษัทฯ รวมถึงการตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทผ่านทางตัวแทนบริการลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ข. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์มที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ ค. การชำระเงินค่าสินค้าที่ท่านชำระผ่านแพลตฟอร์มที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ ง. การส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ ในการนี้บริษัทจะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน จ. เพื่ออัพเดทการส่งมอบสินค้าแก่ท่าน ฉ. เปรียบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ช. ให้กับผู้จัดการบัญชีของท่าน (ถ้ามี) ซ. เพื่อตรวจสอบและทำธุรกรรมในการชำระเงินที่ท่านได้ทำผ่านระบบออนไลน์ ฌ. เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม ญ. เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของหน้าเว็บเพจบนแพลตฟอร์ม และปรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้บริการ ฎ. เพื่อระบุจำนวนผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์ม ฏ. เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการโฆษณาผ่าน Advertising Platform อาทิเช่น Facebook,Instagram, Google, Line, Twitter ฐ. เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ หรือที่ท่านร้องขอจากบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายสินค้าและบริการของบุคคลภายนอก เว้นแต่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม ฑ. เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น โปรโมชั่น กิจกรรมผ่านสื่อ และช่องทางต่าง ๆ เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์, Website, Facebook, Google, Line,Instagram, Twitter, Youtube, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (EDM), SMS, จดหมาย, แผ่นพับ, ใบปลิว ฒ. ตามที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมให้เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งเอกสารทางการตลาด หรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทางบริษัทฯ และ บริษัทฯ อาจดำเนินการตัดสินใจให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่กล่าวมานี้

3.2 บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นในการป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิต หรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใด ๆ

3.3 บริษัทฯอาจเปิดเผยและ/หรืออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกและ/หรือ บริษัทในเครือเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือและพันธมิตรอื่นใด ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ เพื่อการดำเนินทางธุรกรรมให้สำเร็จ เพื่อจัดการบัญชีและความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับท่าน เพื่อกิจกรรมทางการตลาด เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใด ๆ ที่บริษัทเห็นสมควร ให้ความมั่นใจว่าบุคคลที่สามและบริษัทในเครือจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง เก็บ ใช้ เปิดเผยหรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน และขอรับรองรองว่าบุคคลที่สามและบริษัทในเครือจะเก็บรวบรวม ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น

4.การเพิกถอนความยินยอม การให้ลบ หรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ท่านอาจแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือในลักษณะที่ได้ระบุไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลาหรือร้องขอให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ระบุไว้ด้านบน

4.2 ขอให้ท่านโปรดทราบว่า หากท่านเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีไว้เพื่อจุดประสงค์หรือในลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้น หรือทำการร้องขอให้ลบ หรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางบริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการสินค้าหรือบริการอื่น ๆ แก่ท่านได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ที่มีอยู่กับท่านได้ และการเพิกถอน การลบ หรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการสินค้าหรือการบริการใดแก่ท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิตามกฏหมาย และการเยียวยาใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนไว้ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้

5.การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 ท่านสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาโดยเข้าบัญชีของท่านเพื่อไปยังที่แพลตฟอร์ม ในกรณีที่ท่านไม่สามารถทำการอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางบัญชีของท่านได้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลส่วนตัว ตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ให้ไว้ด้านบนนี้

5.2 บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมแล้วกับทางบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเห็นว่าข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

6.ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

6.1 เเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลผู้ไม่มีอำนาจเข้าถึง การเก็บ ใช้เปิดเผย ทำซ้ำ แก้ไข จำหน่าย หรือ ความเสี่ยงในทำนองเดียวกัน ทางบริษัทฯ ได้นำมาตรการการจัดการทางกายภาพและทางด้านเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ตัวอย่างเช่น ก. การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข. ติดตั้งระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ค. ลบ ไม่ระบุ ไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

6.2 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิดโดยบริษัทฯ เองกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ด้านบน

6.3 ขอให้ท่านโปรดทราบว่า ไม่มีวิธีการใด ที่จะปกป้องหรือป้องกันการเจาะระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลผู้ไม่ได้รับอนุญาต หรือมีวิธีการใดในการจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพัฒนาระบบและมาตรการการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงมาตการการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ

6.4 รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเข้าใช้บัญชี กรุณาใช้ตัวเลขตัวอักษรและเครื่องหมายพิเศษที่มีความเฉพาะ และห้ามเปิดเผยรหัสผ่านสำหรับเข้าบัญชีเว็บไซต์ www.TastoSignatureClub.com ของท่านกับใคร หากท่านใช้บัญชีของบุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้น หากท่านเสียการควบคุมซึ่งรหัสผ่านเข้าบัญชีหรือเสียการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้ส่งให้กับบริษัทฯ ถือว่าท่านต้องรับผิดชอบและมีผลผูกพันต่อการกระทำนั้นตามกฎหมาย ดังนั้นหากรหัสผ่านเข้าบัญชีของท่านถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือหากท่านเชื่อว่ารหัสผ่านของท่านถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ท่านติดต่อกับทางบริษัทฯ เพื่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าบัญชีของท่านโดยทันที บริษัทฯ ขอย้ำเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีของท่านและปิดหน้าต่างค้นหา หลังจากที่ท่านได้ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันกับบุคคลอื่น เพื่อความปลอดภัยของบัญชีและข้อมูลส่วนตัวของท่าน

7.การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 บริษัทฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด หรือเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้

7.2 บริษัทฯ จะหยุดการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือลบข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับท่านต่อเมื่อการเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือไม่มีความจำเป็นต้องเก็บอีกต่อไป หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

8. การเก็บข้อมูลของระบบ

8.1 บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่มีอำนาจ อาจใช้คุกกี้หรือเว็บบีคอน หรือระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวมากขึ้นเมื่อท่านเข้าใช้บริการหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม/p>

8.2 เมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของบริษัทฯ ผ่านคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์โทรศัพท์ หรือเครื่องมือชนิดอื่น ๆ ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ จะทำการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งบราวเซอร์ของท่านจะทำการส่งข้อมูลให้ โดยการส่งข้อมูลนั้นอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย ก. ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร ข. ประเภทของเบราว์เซอร์ของท่าน ค. หน้าเว็บเพจที่ท่านได้เข้าชมก่อนที่ท่านจะเข้ามาที่แพลตฟอร์มของบริษัทฯ ง. หน้าเพจภายในแพลตฟอร์มที่ท่านเข้าชม จ. เวลาที่ใช้ในหน้าเพจรายการและข้อมูลที่ค้นหาบนแพลตฟอร์ม วันและเวลาที่เขาใช้และสถิติอื่น ๆ

8.3 ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการ/สินค้าที่บริษัทฯ ได้ให้บริการ

8.4 คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือดูข้อความ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทางบริษัทฯ ได้รับรู้ถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ และช่วยให้บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงตามความสนใจของท่านได้อย่างรวดเร็วและทำให้การบริการและแพลตฟอร์มมีประโยชน์และสะดวกต่อท่านมากยิ่งขึ้น

8.5 ท่านสามารถเข้าจัดการและลบคุกกี้ผ่านทางระบบเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่านี้ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การช่วยเหลือของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของท่าน

8.6 เว็บบีคอน คือ ภาพกราฟิกขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถนับจำนวนผู้ใช้บริการที่ได้เข้ามาดูหน้าเว็บ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น

9. สิทธิของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้หรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานของรัฐที่มีหน้าที่และได้ปฏิบัติตาม

10. หน้าเว็บไชต์ของบุคคลภายนอก แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เช่น รับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคล ภายนอกดังกล่าวนี้ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบถึงนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้นเพื่อพิจารณาถึงวิธีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวมรวบไปรับจากท่านอย่างไร

การจำกัดพื้นที่ข้อมูลและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล : การพยายามลักลอบเข้าไปยังพื้นที่ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และหากพิสูจน์ได้ว่ามีบุคคลใดนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปใช้โดยมิชอบ หรือกระทำการใดๆ กับข้อมูลทำให้เกิดความเสียหายตามมา บุคคลผู้นั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุด

การให้ข้อมูลและการใช้ภาษา : บางครั้งผู้ใช้บริการอาจมีการให้ข้อมูล ส่งต่อ หรือสอบถาม โดยส่งมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เขียนข้อวิจารณ์เพื่อขึ้นเว็บไซต์ หรือส่งอี-เมล์ต่อไปยังผู้อื่น ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจะไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ ทำให้เกิดจดหมายลูกโซ่ หรือการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ และไม่ส่งข้อมูลที่มีโปรแกรมไวรัส นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยืนยันที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ไม่มีการแอบอ้างชื่อบุคคล องค์กร หรือข้อมูลใดที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้อ่าน ในกรณีที่ข้อมูลผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์มิได้หมายความว่า บริษัทฯ ยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาหรือข้อมูล แต่หากผ่านการพิจารณาว่ามีการใช้ภาษาที่เหมาะสมในระดับหนึ่งเท่านั้น

ฐานข้อมูล : ข้อมูลต่างๆ ที่จัดทำโดยบริษัทฯ จะผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นประกาศในเว็บไซต์ เสมอ อย่างไรก็ตามเนื่องจากปริมาณของข้อมูลนั้นมีจำนวนมาก โดยเฉพาะส่วนของตัวเลข ทางบริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธรายการที่มีข้อผิดพลาดหากตรวจพบ